มคอ 5 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
ภาคเรียนที่ 2/2554  
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (1)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ(2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (2)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (3) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (3)
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (1) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (1)
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (2) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (2)
การบริหารการผลิตฯ (1) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (3)
การบริหารการผลิตฯ (2) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (4)
การบริหารการผลิตฯ (3) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (5)
การบริหารการผลิตฯ (4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (1)
การบริหารการผลิตฯ (5) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (2)
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3)
การวิจัยทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (4)
การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ อาจารย์ฐานุษา สายสวาสดิ์
อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ์ เลิศพาชิน องค์การและการจัดการ (1)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์การและการจัดการ (2)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (2) การวางแผนและบริหารโครงการ (1)
อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช การวางแผนและบริหารโครงการ (2)
การเป็นผู้ประกอบการ (1) การวางแผนและบริหารโครงการ (3)
การเป็นผู้ประกอบการ (2) การวางแผนและบริหารโครงการ (4)
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ การวางแผนและบริหารโครงการ (5)
การจัดการความรู้ อ.ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก
องค์การและการจัดการ (1) องค์การและการจัดการ (1)
องค์การและการจัดการ (2) องค์การและการจัดการ (2)
องค์การและการจัดการ (3) พฤติกรรมองค์การ (1)
องค์การและการจัดการ (4) พฤติกรรมองค์การ (2)
องค์การและการจัดการ (5) พฤติกรรมองค์การ (3)
อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ พฤติกรรมองค์การ (4)
การจัดการเชิงพาณิชย์ฯ อาจารย์สรัญญา บัลลังก์
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ(1)
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (2) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ(2)
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (3) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ(3)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (1) การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (2) เทคนิคการนำเสนอฯ (1)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3) เทคนิคการนำเสนอฯ (2)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4) เทคนิคการนำเสนอฯ (3)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (5)