การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555

ลำดับที่
ชื่อกิจกรรม
วันที่จัด
การบริการวิชาการ
1
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง 6-7 สิงหาคม 2555 บริการแกวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง