รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
จำนวนอาจารย์ประจำสาขาืทั้งหมด  17  คน
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.53    ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 70.59    ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 5.88

อาจารย์
17 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 คน
รองศาสตราจารย์
0 คน
ศาสตราจารย์
0 คน


อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 94.44    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 5.56    รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00