หลักสูตร
  คลิกเลือกสาขาวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
จำนวนที่พบ 2 รายการ
ลำดับ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
วุฒิที่จะได้รับ
วันที่ สกอ. อนุมัติ
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
20/03/2007