รายงานงบประมาณ

รายงานงบประมาณ ประจำปี 2555ลำดับ
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
งบประมาณ
สถานะ
แผนดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
1
1
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
74000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
2
2
โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
40000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
3
3
โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาการของนักศึกษาเพื่อการแข่งขันระดับประเทศ
30000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
4
4
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
5
5
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง
5000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์
6
1
โครงการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ไฟล์