ครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2089สารสนเทศวัสดุครุภัณฑ์รหัสทรัพย์สิน
รายการ
จำนวน
ราคาต่อหน่วย
ประเภทเ้งิน
สถานที่ใช้งาน
สภาพการใช้งาน