โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน


 

 

 

 

 

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

(สำหรับรายชื่ออาจารย์ พอจะทำที่ไว้เผื่อใส่รูปอาจารย์ทีหลังได้ไหมคะ)

อาจารย์ประจำชาวไทย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

1

อาจารย์ฤทัย  พานิช

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 

2

ผศ. วิสุทธิระ  เนียมนาค

 

อม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: เกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

3

อ. ดร. ชุติกานต์   รักธรรม

 

Ed.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching ) University of Warwick, UK

 

4

อ. เกวลิน    จันทะเดช

 

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

5

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน

 

ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

6

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย

 

กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 

7

อ. อัจฉริยา  คำมี

 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

8

อ. วรญา  รอดวินิจ

 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

9

อ. อลินดา  อินทร์อยู่

 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

10

อ. พัชยา  สุขพัชราภรณ์

 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันย้ายไปทำการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11

อ. จิตรลดา  มูลมา

 

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะนี้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม

 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ขณะนี้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ประจำชาวต่างชาติ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

1

Mr. Douglas Scott  Bruce

M.A.(International Affair)

George Washington University

 

2

Mr. Oliver Leonard Dilley

B.A.(Psychology)

Northampton University

 

3

Mr. Adam John  Lonergan

B.A. (History)

Leeds Metropolitan University

 

4

Mr. Pete James   Stopps

 

B.A.(Management Psychology)

University of Maryland, Europe

 

 

5

Mr. Edward  Hallman

B.S.(Education)

Weber State University of Ogden, Utah, USA

 

 

ผลงานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 


รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาและงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

๑.  อาจารย์ฤทัย  พานิช (ประธานสาขา)

- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

        - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๒

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓

๑.               เอกสารประกอบการเรียนสอน จำนวน ๓ รายวิชา ได้แก่

-         วิชาการแปล ๑

-         วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น

-         วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 

๒. ผศ. วิสุทธิระ  เนียมนาค

-  Post Grad Diploma in Education Studies (TESOL) University of  Tasmania

-   อม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๒

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓

        หมายเหตุ: เกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๓. อ. ดร. ชุติกานต์   รักธรรม

- Ed.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching ) University of Warwick, UK

- M.A.(English language Studies and Methods) University of Warwick, UK

- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

สถานที่ติดต่อ  : โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๖๐๐๑

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓

๑.     งานวิจัยเรื่อง “A Study of Thai Students’ Motivation to Learn English” ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Foreign Language Learning and Teaching (FLLT 2011) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Ambassador กรุงเทพมหานคร

 

๔. อ. เกวลิน    จันทะเดช

- ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

- ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ๒๑๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๓

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓ : -

๕. อ. พชรวลี  กนิษฐเสน

- ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก

        - ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๓

        งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓ :

-

๖.  อ. วิธธวัช  ปินทะสาย

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูจันทรเกษม

- กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๓

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓

๑.     งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การสอนเสริมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยการฝึกฝนด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้ปัจจุบันกาล (Present Tenses)”

๒.               เอกสารประกอบการเรียนการสอน ๒ รายวิชา ได้แก่

-         วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

-         วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 

 

๗.                       อ. อัจฉริยา  คำมี

- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        - วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๒

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓

๑.     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

๘. อ. วรญา  รอดวินิจ

- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

        - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๓

งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓ :

-

๙.                        อ. อลินดา  อินทร์อยู่

- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๒๑๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ต.ชมพู ถ.ลำปางแม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน :  ๒๐๐๓

       งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓

๑.     งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม”

 

๑๐.                   อ. จิตรลดา  มูลมา

- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ: ขณะนี้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๑.                   อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม

- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ: ขณะนี้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี