ปัจจุบันนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมมือกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ได้เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษในสาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี) และสาขาวิชาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี(ค.บ. 5 ปี) และวิชาโทภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเอกภาษาจีน นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติพันธกิจการให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการดำเนินพันธกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อีกด้วย
1.มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงทางด้านภาษาอังกฤษ
2.ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ
3.ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.ส่งเสริมการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย