ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยกวางบินณ์ ประเทศเวียดนาม
รายละเอียด : สถาบันภาษาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยกวางบิ่งประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมการประชุมเรื่องการทำสัญญา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช
วันทีั่จัดกิจกรรม : 13-19/05/57

Photo Gallery ® Language Centre Lampang Rajabhat University