บทความทางวิชาการ "เศรษฐกิจพอเพียง"

   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดเบื้องต้นสำหรับการประยุกต์ใช้  
   องค์ประกอบสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบทวิเคราะห์จาก “จุดร่วมของแนวคิด” จากนักคิด....  
   เศรษฐกิจพอเพียงบนเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  
   การวิเคราะห์ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่  
   ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   

 
 รอบรั้วกาสะลอง
 
     
  ประกาศห้องสอบผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษา มร.ลป.2553  
  มร.ลป จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดีที่ผ่านมา  
  สหกรณ์ครูออมทรัพย์ลำปางแจ้งการให้ทุนบุตรสมาชิก  
  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต  
  สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  บริการพิเศษ : หอสมุดกลางบริการกระเป๋าใส่หนังสือสำหรับอาจารย์ บุคคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
    ให้บริการแล้วที่เคาน์เตอร์ชั้น 1
 
  การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา  
     

ข่าวเศรษฐศาสตร์

    ภาวะเงินฝืด เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก
    อุปสงค์
รวมมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะซื้อสินค้าและบริการ ทำให้ผู้ผลิตต้องลดราคา
    สินค้าเพื่อที่จะทำให้ขายได้ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะเงินฝืด ....

    ภาวะเงินเฟ้อ การที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
    ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละ จาก
    ดรรชนีราคา เงินเฟ้อ เป็นภาวะตรงข้ามกับ ภาวะเงินฝืด อัตราเงินเฟ้ออาจมีได้หลาย
    อัตรา เนื่องจากเราสามารถคำนวณหาอัตราเงินเฟ้อได้จากสินค้าแต่ล่ะชนิด หรือ ....

                                                                                                    >> อ่านเพิ่มเติม