ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 


ประวัติ

ศิลปิน ไชยยา วรรณเลิศ
เกิด 1 กุมภาพันธ์ 2525
ภูมิลำเนา 13/1 ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
ที่อยู่ปัจจุบัน 189 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 081-0251748 , 053-202779
E-mail : chaiya.gp17@gmail.com , berm.gsx@gmail.com
การศึกษา
มัธยมศึกษา - โรงเรียนเขลางค์นคร ปีการศึกษา 2541
ปวช. - วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2544
ปวส. - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ( เจ็ดยอด) เชียงใหม่ ปีการศึกษา2546
ปริญญาตรี - คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ( เจ็ดยอด) . เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548
สถานที่ศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ เชียงใหม่
ประวัติการแสดงงาน
2544 - ร่วมแสดงงาน นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสเปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม
ณ หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
- ร่วมแสดงงานศิลปะภาพพิมพ์ของแผนกวิจิตรศิลป์ชั้นปวช 3 ณ.หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลำปาง
2545 - ร่วมแสดงงาน นิทรรศการทัศนศิลป์ราชมงคลสัมพันธ์ ประจำปี 2545 ณ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม ของนักศึกษาปีสุดท้ายระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ณ นอร์ทเทิร์นวิลเลจ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพล่าซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2547 - ร่วมแสดงงาน นิทรรศการทัศนศิลป์ราชมงคลสัมพันธ์ ประจำปี 2546 ณ Atelier Art
Gallery จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ ของกลุ่ม กลิ่นหมึก ณ.ปลายฝนต้นหนาว
2548- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะศิลปกรรม
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กครั้งที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10,11โดยกลุ่มอาจารย์และ
นักศึกษา แผนกวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
(เจ็ดยอด)
2552- ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่มParticolored Palette ณ แกลเลอรี ปาณิศา
2553 - ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์ “ภาพพิมพ์ 2553” ครั้งที่1 โดยกลุ่มศิลปินภาพพิมพ์ล้านนา
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “รวมมิตรสีผสม”Art&Amityครั้งที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ณ แกลเลอรี ปาณิศา
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก “จาคะ” โดย ชมรมศิษย์เก่าศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ แกลเลอรี ปาณิศา จ. เชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผ.ศ.สุรสิทธิ์เสาว์คง” โดยชมรม
ศิษย์เก่าศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปะร่วมสมัย” โดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ณภูสล่ารีสอร์ท
2554 - ร่วมแสดงงาน นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรม ’54 คณะศิลปกรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ออสเตรเลีย (Art on paper ExhibitionThai&Australian) ณ
หอนิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “แต้มสี+ตีเส้น+เล่นดิน ครั้งที่ 21 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง” โดยศิลปินชาวลำปางร่วมกับสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ ศิลปะภาพพิมพ์ราชมงคลล้านนา”โดยอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
แผนกศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอศิลปกรรม
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- The 8th KOCHI INTERNATIONAL TRIENNIAL EXHIBITION OF PRINT, JAPAN
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ โดยศิลปินชาวล้านนา ณ หอศิลป์ลำปาง (กาดกองต้า)
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2554

เกียรติประวัติ

2543 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดภาพวาดสถานที่ท่องเทียวในจังหวัดลำปาง จัดโดย
สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
2543 - รางวัล “ดีเด่น” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2543 ประเภทวิชา
วิจิตรศิลป์ (ศิลปะภาพพิมพ์)
2544 - รางวัล “ดีเด่น”งานศิลป์อาชีวศึกษา“แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน”ครั้งที่ 11 ประเภท ศิลปะภาพพิมพ์
2547 - รางวัล “ดีเด่น” นิทรรศการ “ราชมงคลสัมพันธ์” ประจำปี 2546 ประเภท ศิลปะภาพพิมพ์
2554 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดแข่งขันวาดภาพ โครงการ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-
มิตรสิ่งแวดล้อม”
เกียติคุณ
2548 - ได้รับการคัดเลือกให้เป็น“นักศึกษาจริยธรรมดีเด่น”ของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548


แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
จากความรัก ความชื่นชอบในธรรมชาติที่เป็นอยู่ และยังมีอยู่จริงในปัจจุบันที่นับวันยิ่งลดน้อยลงทุกทีด้วยน้ำมือของมนุษย์ ข้าพเจ้าอยากเก็บความรู้สึกดีๆที่มีต่อธรรมชาติ และอยากให้มนุษย์ได้ตะหนักถึงคุณค่า ของความงาม ที่ธรรมชาติได้ให้กับเรามา โดยการแสดงออกมาทางกระบวนการทางภาพพิมพ์ ที่แสดงถึงสีสัน และบรรยากาศ เมื่อได้สัมผัสจริงจากธรรมชาติ ผสานกับจินตนาการที่ข้าพเจ้ารู้สึก แล้วแสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะ

วีดีโอเผยแพร่

   เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

more....
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  |  all rights reserved 2010  |  view best with IE | ผู้เยี่ยมชม  3179
Warning: fopen(count_file.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in F:\culture\WebCulture2553\count.php on line 9

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in F:\culture\WebCulture2553\count.php on line 10
 ครั้ง