ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 


ประวัติความเป็นมา

          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูลำปางขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ และได้เริ่มเปิดทำกาสอนตั้งแต่ปี การศึกษา
๒๕๑๕ เป็นต้นมาโดยเปิดสอน เฉพาะระดับ ป.กศ. ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัด
จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการสอนระดับ ป.กศ. สูงรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาต่อเนื่องจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
์งานด้านศิลปวัฒนธรรมในระยะเริ่มต้นนี้ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียน
การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น คติชนวิทยา วรรณคดี ภาษาถิ่น เป็นต้น
          จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรมขึ้นในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม”
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓
ในปีถัดมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปาง จึงมี “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปางวิทยาลัยครูลำปาง” และต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม” ตั้งแต่นั้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน “ศิลปะ” และด้าน “วัฒนธรรม”
          และเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” ทำให้สถาบันราชภัฏลำปาง
ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักศิลปวัฒนธรรม” เป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
นโยบาย
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  |  all rights reserved 2010  |  view best with IE