Lampang Rajabhat University

    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและประยุกต์ใช้เทคนิคในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ภาพศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

นักศึกษารหัส 52 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น