Lampang Rajabhat University

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาคณะมนุษย์ฯ

ศึกษาดูงาน วันที่ 26-29 ก.พ.54

การซ้อมรับปริญญาบัตร พ.ศ. 2555

ฟื้นฟูน้ำปาดออกนอกพื้นที่เพื่อช่วยผู้ประสบภัย

ออกค่ายเวียงแหง

งานสานศิลป์

นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชนร่วมกันปลูกข้าว

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

การแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์

Christ’x Day

นักศึกษาสาขาเข้าร่วมงานเกี่ยวข้าว

 

Thursday, June 28, 2012 8:25 AM