Lampang Rajabhat University

มร.ลป แจ้งกำหนดการวันสุนทรภู่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ลานลีลาวดี  และห้องประชุมลีลาวดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ พร้อมวางพวงมาลัย ขับเสภา  บูชาครู 
                                    โดยนางสาวบุษยมาส  สุขสันต์ทอง

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    สวดร้องทำนองศิลป์

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    บรรยายวิชาการ “วรรณทัศน์ : คุณูปการของสุนทรภู่ต่อวงการศึกษาวรรณคดีไทย”

๑๐.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.   อาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.    บรรยายวิชาการ(ต่อ) พร้อมมอของมราระลึกให้แก่วิทยากร

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.    รำร้องทำนองเพลง : การแสดงจากผลงานสุนทรภู่

๑๓.๓๐ – ๐๔.๐๐ น.    การแสดงจินตลีลาคำมั่นสัญญา

๑๔.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.    มอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความในหัวข้อ “สุนทรภู่ : กวีผู้รู้โลกและชีวิต” และปิดพิธี ถ่ายภาพรวม

*****กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม******