Lampang Rajabhat University

    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและประยุกต์ใช้เทคนิคในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมสาขา

 


Face book